16. 12. 2012

Na úterním zastupitelstvu bude projednáván rozpočet města na rok 2013. Návrh rozpočtu najdete zde, bez podrobnějšího vysvětlení však laik nemá příliš šanci zjistit, co se za kterou položkou skrývá. Zatímco do roku 2011 bylo zvykem předkládat podrobnou verzi rozpočtu, nyní to město již před jeho schvalováním nedělá. V článku se podíváme na některé otázky k návrhu rozpočtu.

Podle Vsetínských novin se s jednotlivými podrobnostmi rozpočtu seznamovali zastupitelé na pracovním jednání, ostatní obyvatelé však zřejmě nejsou pro vedení města odpovídajícími partnery a tyto podrobnosti a záměry jim tedy nemusí být vysvětleny. Což neznamená, že některé konkrétní kroky v rozpočtu nejsou smysluplné, jen tento krok není v souladu s proklamovanou otevřeností radnice a odpovědném zapojování občanů do rozhodování.

Komentář a vysvětlení by si rozpočet zasloužil i z toho důvodu, že od příštího roku poprvé bude město disponovat s daňovými příjmy podle nového rozpočtového určení daní, které letos schválili poslanci. Z čísel v rozpočtu se dá odhadovat, že nové rozpočtové určení daní přineslo městu zvýšení příjmů o cca 27 milionů Kč, naopak o 4 miliony město dostane méně v rámci jiných transferů státu (označováno SDV).

Stejně tak chybí v rozpočtu podrobnější informace o výnosu z provozu hracích automatů a videoloterijních terminálů a plánu města na využití těchto příjmů.

Nejasné položky

K nejasným a vysvětlením si žádajícím změnám patří následující body:

 • položka „Bytové hospodářství“ – rozdíl oproti roku 2012 cca 4 miliony
 • položka „Veřejné osvětlení“ – rozdíl 7 milionů
 • nárůst platů zaměstnanců městské policie o 422 tisíc
 • 10% nárůst výdajů na informatiku – o 464 tisíc na 5,41 milionů

Dále je zde výrazný pokles na straně příjmů z dotací – ze 79 milionů na 13. Znamená to, že město nedostatečně využívá nejrůznější dotační zdroje? Podrobnější rozepsání by si zasloužila také 22.4 milionová částka na investice do chodníků, mostů a dalších pozemních komunikací – kde přesně budou tyto peníze investovány?

Rozpočet ovšem obsahuje i pozitivní kroky, které mohou vést k úsporám – jednak je to přesun městských lázní pod Vsetínskou sportovní, což by mělo podle rozpočtu vést k úspoře 800 000 Kč, dále pak snížení dotací pro AERV nebo zrušení organizace SPKP.

Investiční akce města

Pohled na nejvýznamnější investiční akce města ukazuje, že většina z nich je realizována v rámci IPRM – Integrovaný plán rozvoje města. Ten je na jednu stranu výrazným zdrojem externího financování investic na území města, na druhou stranu je evidentní, že části města, zahrnuté do IPRM, tedy centrum (včetně Kolonky), Rybníky a Trávníky jsou výší investic výrazně zvýhodňovány. Občanům jiných částí, např. Rokytnice, Luhu, Sychrova nebo Horního města by tak měly být tyto investice vynahrazovány z jiných zdrojů, což se ovšem nedaří – pohled na stav chodníků v Luhu nebo Rokytnici to potvrzuje. Rovnocenně jsou v rámci možností rekonstruovány alespoň školní a předškolní zařízení ve všech částech města.

V rozpočtu města také naprosto chybí jakékoli investice do cyklistické infrastruktury, přestože je občané zařadili do desítky nejdůležitějších problémů města, podobně je to také se zklidňováním dopravy zaváděním tzv. zón 30 v obytných zónách.

Nejvýraznější investice města Vsetína pro rok 2013

 • Revitalizace veřejného prostranství Žerotínova – Svárov (5 mil)
 • park Rybníky/Trávníky (28.2 mil)
 • revitalizace území Rybníky – Pod Žamboškou (8.2 mil)
 • revitalizace uzemí Trávníky – Školní (6 mil)
 • Revitalizace centrum – Kolonka (800 tis)
 • Parkoviště J.Sousedíka/Školní (3 mil)
 • přístupové komunikace pro pěší a cyklisty Bobrky (18 mil)
 • Projektová dokumentace na rekonstrukci koupaliště (1.7 milionu)
 • projektová dokumentace revitalizace panské zahrady (330 tisíc)
 • výstavba šaten na hřišti u Růžičků – 3.5 milionu
 • rekonstrukce domu 1271 na Tyršově (domov pro seniory) – 10.4 mil.

Michal Berg, Strana zelench Vsetín